Vui lòng đợi trong giây lát ...

Đội ngũ lãnh đạo

  • Ban Tổng giám đốc, gồm:

01 TGĐ phụ trách chung

01 PTGĐ phụ trách phát triển hệ thống thành viên

01 PTGĐ phụ trách công nghệ thông tin

  • Ban marketing và truyền thông, gồm 01 Trưởng ban và 03 cán bộ. Nhiệm vụ của Ban là:

+ Nghiên cứu nhu cầu của cộng đồng về bảo vệ sức khỏe

+ Xây dựng sản phẩm.

+ Tổ chức các sự kiện, các kênh truyền thông để giới thiệu sản phẩm

+ Giải đáp các câu hỏi và tương tác thường xuyên với các thành viên.

+ PTGĐ phụ trách phát triển hệ thống kiêm trưởng ban.

  • Ban Công nghệ thông tin, gồm 01 Trưởng ban và 03 cán bộ. Nhiệm vụ của Ban là:

+ Xây dựng, nâng cấp và vận hành các app bán hàng, web bán hàng

+ Xây dựng, nâng cấp và vận hành phần mềm quản lý

+ Hỗ trợ ban marketing tạo ra các công cụ truyền thông trên không gian mạng.

+ Tổ chức lưu trữ, bảo vệ, bảo quản hệ thống dữ liệu.

+ PTGĐ phụ trách CNTT kiêm trưởng ban.

  • Ban điều tra sự kiện và tương trợ thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 04 cán bộ cơ cấu thành 02 bộ phận thường trú tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của Ban là:

+ Thăm hỏi thành viên không may mắc bệnh hiểm nghèo. Thu thập hồ sơ và điều tra các sự kiện tương trợ để trả lời cho câu hỏi sự kiện đó được hay không được tương trợ và thống nhất với thành viên.

+ Cập nhật, vào hệ thống tất cả các sự kiện có đề nghị tương trợ.

+ Chủ trì và phối hợp với Ban marketing để tiến hành thực hiện Trợ giúp thành viên.

  • Ban tài chính, kế toán và tổng hợp, gồm: 01 Trưởng ban và 02 cán bộ. Nhiệm vụ của Ban là:

+ Quản lý, theo dõi Quỹ thành viên đảm bảo an toàn và hiệu quả.

+ Quản lý toàn bộ thu chi của Công ty.

+ Làm các báo cáo thu chi Quỹ thành viên và định kỳ làm việc với kiểm toán để công khai Quỹ thành viên.

+ Đầu mối làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng.

+ Hỗ trợ các ban khác để Công ty hoạt động hiệu quả.

  • Hệ thống cộng tác viên.

+ Giám định viên: Mỗi bệnh viện TW và tương đương (Phụ lục đính kèm) có 01 giám định viên.

+ Điều tra viên từ các công ty bảo hiểm: Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 05 điều tra viên cho mỗi địa bàn.

+ Hội đồng y khoa: Gồm 05 người là các chuyên gia hàng đầu tại các Bệnh viện của Việt Nam .

Tải lên giấy yêu cầu tương trợ
Tải lên giấy đề nghị tương trợ
Tải lên hồ sơ bệnh án
Tải lên giấy ủy quyền trích sao tóm tắt bệnh án/Hồ sơ bệnh án
Tải lên giấy ủy quyền yêu cầu tương trợ (khi người yêu cầu không phải là người bị bệnh hiểm nghèo)